HF+

Til Søgning
Pris: DKK 4.400,00
Billedkunst, C

Om faget

I Billedkunst C skal du som kursist arbejde med kunst på mange forskellige måder, og du vil møde et udvalg af forskellige kunstgenrer; f.eks. de traditionelle genrer som maleri, skulptur og arkitektur foruden samtidskunstens nye genrer som f.eks. video, lyd- og lyskunst, installation, gadekunst mv. For at møde den nye kunst skal vi på udflugt. I den forbindelse besøger vi byens museer og gallerier, eller også ser vi på kunst i det offentlige rum. 

Faget er både et undersøgende og et eksperimenterende fag, og du vil komme til at undersøge kunstværker men også andre udtryk fra hele det visuelle felt som f.eks. reklamer, fotografier og musikvideoer. 

Undersøgelserne i faget kan lige så vel være analytiske og teoretiske, som de kan være praktiske. 

Alt materialet, som du arbejder med i undervisningen, skal du vise i en portfolio, der kan være digital eller have papirformat. 

Eksamen
Forløbet afsluttes med et individuelt eksamensprojekt, i hvilket du viser, at du kan arbejde selvstændigt med en afgrænset problemformulering, som er aftalt med faglæreren.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Dansk, A

Om faget

Dansk A giver adgang til mange ting: uddannelse, kritisk sans og store kunstoplevelser!  

På Dansk A bliver du bedre til at udtrykke dig præcist, korrekt og kreativt på dansk – både mundtligt og skriftligt. Du lærer også at argumentere og at analysere tekster og film – lige fra noveller til reklamer og nyhedsudsendelser. Samtidig får du viden om dansk kultur, kunst og historie - fra vikingerne til reality tv. 

Dansk A er et omfattende fag, hvor vi kommer omkring både medier, sprog og litteratur, og omdrejningspunktet for de forskellige forløb vil være temaer, du kender fra din hverdag.  

 Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Engelsk, B

Om faget

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.
Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.
Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.
Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.
Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.
Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejde og sprogindlæring og til informationssøgning.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. Prøven er todelt. Første delprøve varer 1 time. I denne del må du ikke bruge computer eller faglige hjælpemidler. Anden delprøve varer 4 timer. I denne del er alle hjælpemidler tilladt, dog ikke kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale på 5-8 sider, der tematisk er tilknyttet et studeret emne. Eksamen varer ca. 30 minutter og består af din præsentation af stoffet efterfulgt af en samtale mellem dig og din lærer. Tekstmaterialet udleveres dagen før prøven, og forberedelsestiden er ca. 24 timer. Alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Engelsk, C

Om faget

I faget engelsk på C-niveau lærer du at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner og at læse engelske tekster forståeligt op. Du får herunder et ordforråd, der gøre det muligt at deltage i en samtale på engelsk.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
Du får undervisning i det engelske sprogs grundlæggende grammatik, stavemåde og tegnsætning og får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget.
Du lærer også om de tekstanalytiske grundbegreber og gennemgår forskellige typer af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film.
Du vil desuden få viden om væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og få kendskab til aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del af undervisningen er emnebaseret.
It indgår som redskab i undervisningen.
Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i et ukendt materiale tilknyttet et kendt emne. Prøvematerialet består af en eller flere tekster på 1-3 sider. Der kan også inddrages mediemateriale i elektronisk form.
Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af internettet og kontakt med omverdenen.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Geografi, C

Om faget

Geografi er et fag der beskæftiger sig med en kombination af natur- og samfundsvidenskab. På Geografi C lærer du hvordan naturlige processer påvirker mennesker, og hvordan mennesker påvirker naturen. Du lærer at forklare globale mønstre, forskelligheder og udviklinger – du bliver så at sige klogere på verden omkring dig.

Geografi C består af forskellige undervisningsformer, herunder gruppearbejde, forsøg og eksperimenter, feltture og projektarbejde. Vi arbejder ofte case-baseret, og anvender aktuelle geografiske problemstillinger. Det kan f.eks. være ”er vulkaner gode naboer?” eller ”hvordan gør vi København bæredygtig?”.

Hvis du bliver glad for geografi C, har du mulighed for at løfte til B-niveau efterfølgende.


Eksamen
der afholdes en mundtlig eksamen på baggrund af en kendt opgave og 1-2 ukendte figurer.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Matematik, C

Om faget

Velkommen til matematik, hvor man kan få værktøjer til en mere logisk tankegang. Noget der er god brug for mange steder.

 I faget matematik på C-niveau kommer du til at arbejde med matematik både mundtligt og skriftligt. 

Du skal lære at fortælle om matematiske emner og du skal regne opgaver. Nogle opgaver skal regnes i hånden på papir med hjælp fra en formelsamling. I andre opgavetyper arbejder du med computerprogrammet Geogebra. Du skal aflevere skriftlige opgaver, som bliver kommenteret af læreren. 

Emnerne bygger videre på den matematik du har lært tidligere, og der bliver lejlighed til at genopfriske de vigtigste ting, hvis det er længe siden du har arbejdet med faget. 

Du behøver ikke at kende Geogebra i forvejen, for læreren vil demonstrere, hvordan man klarer opgaverne, efterhånden som I kommer til dem. 

Undervisningen bliver en blanding af gennemgang af nye emner og regning af træningsøvelser og opgaver. I kommer til at arbejde både individuelt og i grupper på fremmødeholdene.

Eksamen:
Undervisningen i Matematik på C-niveau fører hen mod en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Samfundsfag, C

Om faget

På samfundsfag C-niveau lære du grundliggende ting om det danske samfund. 

Der er 3 hovedområder: Sociologi, politik og økonomi. 

I sociologi skal du lære du om ”identitetsdannelse og socialisering” og ”sociale og kulturelle forskelle”. 

I politik skal du lære om -”politiske partier i Danmark og politiske ideologier”, ”politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng” Og ” rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.” 

I Økonomi skal du lære om ”velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund” og - ”det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomisk styringsinstrumenter” 

I faget snakker vi meget og du bliver meget medinddraget.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Værkstedsundervisning, C

Om faget