HF TECh - 1. semester

Til Søgning
Pris: DKK 3.900,00
Erhvervsøkonomi, C

Om faget

I faget erhvervsøkonomi på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. Du lærer også om branche- og markedsforhold og ud fra disse at kunne diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder.
Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.
I undervisningen bliver fx gennemgået emner som virksomhedens ide, mål og strategi, organisationsstrukturer og ledelse, økonomistyring, forretningsplan og konkurrenceforhold.
Du lærer at bruge din viden til bl.a. at gøre rede for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed og til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder ud fra økonomi, afsætningsforhold og organisatoriske forhold.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og indeholder bl.a. et projektforløb. Du lærer at arbejde med erhvervsøkonomiske modeller.
It indgår generelt som redskab i undervisningen til fx casearbejde og projektarbejde.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger én af følgende to prøveformer:
En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.
En todelt mundtlig prøve på grundlag dit projektforløb fra undervisningen og et ukendt tekstmateriale. Første del består af din præsentation af en selvvalgt problemstilling fra projektforløbet suppleret med uddybende spørgsmål. Anden del tager udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Fysik, C

Om faget

I faget fysik på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder og lærer om, hvordan fysiske modeller kan bruges til at forklare fysiske fænomener. Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt grundniveau, der svarer til niveauet fra grundskolen. Ud fra kendskabet til enkle teoretiske, fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du at forstå fysiske fænomener, som fx de fysiske egenskaber ved lyd og lys eller effekt og nyttevirkning ved omsætning af energi. 

Du lærer at udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater. Du får undervisning inden for følgende emneområder: Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede Energi Lyd og lys og farver Kosmologi, herunder rødforskydning, Hubbles og Big Bang teori Der inddrages supplerende stof i undervisningen. 

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven bygger på det stof, der er blevet gennemgået i undervisningen. Eksamen varer 24 minutter med 24 minutter forberedelse, man kender eksamensspørgsmålene på forhånd, og har haft tid til at forberede sig på dem. Opgaven indeholder både teoretiske og eksperimentelle elementer.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Innovation, C

Om faget

I faget innovation på C-niveau lærer du at gøre rede for grundlæggende innovationsbegreber og forretningsmodeller og at bruge kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer.
Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du lærer også at bruge en forretningsplan som styringsredskab ved start af egen virksomhed og får en grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller i denne ammenhæng.
Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:
Innovation i samfundet
Entreprenørskab og forretningsmodeller
Forretningsplan
Team og teamroller
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og er tilrettelagt problemorienteret. Der bliver inddraget cases til belysning af fagets teori, og der arbejdes både individuelt og i grupper. Du udarbejder et eksamensprojekt, der har form af en forretningsplan eller et projektforløb.
It indgår som værktøj, bl.a. i forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb, hvor du bruger internettet.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i din præsentation af dit eksamensprojekt, og den varer ca. 24 minutter. Der er ingen forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Matematik, C

Om faget

Velkommen til matematik, hvor man kan få værktøjer til en mere logisk tankegang. Noget der er god brug for mange steder.

 I faget matematik på C-niveau kommer du til at arbejde med matematik både mundtligt og skriftligt. 

Du skal lære at fortælle om matematiske emner og du skal regne opgaver. Nogle opgaver skal regnes i hånden på papir med hjælp fra en formelsamling. I andre opgavetyper arbejder du med computerprogrammet Geogebra. Du skal aflevere skriftlige opgaver, som bliver kommenteret af læreren. 

Emnerne bygger videre på den matematik du har lært tidligere, og der bliver lejlighed til at genopfriske de vigtigste ting, hvis det er længe siden du har arbejdet med faget. 

Du behøver ikke at kende Geogebra i forvejen, for læreren vil demonstrere, hvordan man klarer opgaverne, efterhånden som I kommer til dem. 

Undervisningen bliver en blanding af gennemgang af nye emner og regning af træningsøvelser og opgaver. I kommer til at arbejde både individuelt og i grupper på fremmødeholdene.

Eksamen:
Undervisningen i Matematik på C-niveau fører hen mod en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.