HF+ vinterstart 2024

Til Søgning
Pris: DKK 2.750,00
Dansk, A

Om faget

Dansk A giver adgang til mange ting: uddannelse, kritisk sans og store kunstoplevelser!  

På Dansk A bliver du bedre til at udtrykke dig præcist, korrekt og kreativt på dansk – både mundtligt og skriftligt. Du lærer også at argumentere og at analysere tekster og film – lige fra noveller til reklamer og nyhedsudsendelser. Samtidig får du viden om dansk kultur, kunst og historie - fra vikingerne til reality tv. 

Dansk A er et omfattende fag, hvor vi kommer omkring både medier, sprog og litteratur, og omdrejningspunktet for de forskellige forløb vil være temaer, du kender fra din hverdag.  

 Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Engelsk, C

Om faget

I faget engelsk på C-niveau lærer du at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner og at læse engelske tekster forståeligt op. Du får herunder et ordforråd, der gøre det muligt at deltage i en samtale på engelsk.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
Du får undervisning i det engelske sprogs grundlæggende grammatik, stavemåde og tegnsætning og får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget.
Du lærer også om de tekstanalytiske grundbegreber og gennemgår forskellige typer af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film.
Du vil desuden få viden om væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og få kendskab til aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del af undervisningen er emnebaseret.
It indgår som redskab i undervisningen.
Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i et ukendt materiale tilknyttet et kendt emne. Prøvematerialet består af en eller flere tekster på 1-3 sider. Der kan også inddrages mediemateriale i elektronisk form.
Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af internettet og kontakt med omverdenen.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Geografi, C

Om faget

Geografi er et fag der beskæftiger sig med en kombination af natur- og samfundsvidenskab. På Geografi C lærer du hvordan naturlige processer påvirker mennesker, og hvordan mennesker påvirker naturen. Du lærer at forklare globale mønstre, forskelligheder og udviklinger – du bliver så at sige klogere på verden omkring dig.

Geografi C består af forskellige undervisningsformer, herunder gruppearbejde, forsøg og eksperimenter, feltture og projektarbejde. Vi arbejder ofte case-baseret, og anvender aktuelle geografiske problemstillinger. Det kan f.eks. være ”er vulkaner gode naboer?” eller ”hvordan gør vi København bæredygtig?”.

Hvis du bliver glad for geografi C, har du mulighed for at løfte til B-niveau efterfølgende.


Eksamen
der afholdes en mundtlig eksamen på baggrund af en kendt opgave og 1-2 ukendte figurer.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Mediefag, C

Om faget

I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk og praktisk med faget. For at tage Mediefag på B-niveau skal du have taget Mediefag C-niveau. Mediefag på B-niveau giver adgang til film- og medievidenskabelige studier på Aarhus Universitet, SDU og Københavns Universitet. 

Når du har mediefag, får du kompetencer til at forstå moderne kommunikation i film, tv og nyere medieformer. Samtidig arbejder du med din nye viden, når du selv skal producere og skabe dine egne medieproduktioner. Mediefag er nemlig delt i 50% teori og 50% praktik. 

I fagets teoretiske del arbejder du med film- og tv-sprogets begreber og de teknikker der bruges, når man optager og redigerer en filmproduktion. Du analyserer dramaturgiske modeller, og du får viden centrale genrer og programtyper. 

På det praktiske niveau arbejder du selvstændigt med at bruge optage- og redigeringsudstyr. Sammen med din gruppe planlægger og gennemfører du to produktioner. Undervejs gør du rede for faserne i arbejdet, du skriver synopsis, manuskript og storyboard, og du fortæller om arbejdet med teknikker, arbejdsmetoder og målgruppe i produktionen. 

Faget slutter med en medieproduktion. Du skal regne med at lave dine to produktioner både i og uden for skoletid sammen med din gruppe.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve består af to dele: en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion og en prøve i det teoretisk-analytiske stof. 

Eksamensproduktion: Prøven i eksamensproduktionen har en eksaminationstid på ca. 10 minutter pr. eksaminand. Skolen beslutter, om denne del af prøven skal foregå individuelt eller i gruppe. Eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor du/I redegør for og diskuterer centrale elementer i produktionen og efterfølgende har en uddybende samtale med lærer og censor om arbejdet. 

Teoretisk prøve: Til prøven i det teoretisk-analytiske stof er der en forberedelsestid på ca. 30 minutter, hvor du må benytte alle hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

Samfundsfag, C

Om faget

På samfundsfag C-niveau lære du grundliggende ting om det danske samfund. 

Der er 3 hovedområder: Sociologi, politik og økonomi. 

I sociologi skal du lære du om ”identitetsdannelse og socialisering” og ”sociale og kulturelle forskelle”. 

I politik skal du lære om -”politiske partier i Danmark og politiske ideologier”, ”politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng” Og ” rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.” 

I Økonomi skal du lære om ”velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund” og - ”det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomisk styringsinstrumenter” 

I faget snakker vi meget og du bliver meget medinddraget.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Værkstedsundervisning, C

Om faget