Kemi, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget kemi på A-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du får viden om sammenhængen mellem struktur og egenskaber for både organiske og uorganiske stoffer og lærer om deres anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng.
Du lærer at udføre beregninger på kemiske problemstillinger og at analysere og fortolke dem. Du lærer også at tilrettelægge og udføre simple kemiske eksperimenter og formidle forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.
Du får undervisning inden for følgende emneområder:
Stoffers opbygning, der bl.a. handler om grundstoffernes periodesystem, herunder atommodeller, samt kemisk binding i relation til stoffers opbygning
Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer - også med inddragelse af gasser og opløsninger
Stofkendskab, herunder anvendelse af stofferne
Kemiske reaktioner, der bl.a. handler om homogene og heterogene ligevægte, om termodynamiske tilstandsfunktioner, syre-basereaktioner og om reaktionskinetik
Eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om kvalitative analyser og kvantitative metoder samt om kemikalier og sikkerhed
Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet et nyere kemisk forskningsemne, og emner der har relation til din hverdag og den aktuelle debat.
Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, blandt andet emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde, hvorunder du lærer at omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig.
I kemi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.
It indgår i dit arbejde, fx i forbindelse med indhentning af data og journalføring over dine forsøg.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 5 timer og indeholder et centralt udarbejdet opgavesæt, der har udgangspunkt i det gennemgåede stof.
Den mundtlige prøve kan forme sig på to måder:
a) Enten som en prøve på grundlag af både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksaminationstid på ca. 30 minutter. Titlerne på opgaverne oplyses inden prøven.
b) Eller som en todelt prøve, hvor første del består i laboratoriearbejde i ca. 2 timer med op til 8 elever i alt, mens eksaminator og censor taler med jer om eksperimentet og den tilhørende teori. Der er ikke adgang til rapporter, noter og journaler i tilknytning til det aktuelle eksperiment.
Anden del, der foregår umiddelbart efter, er en individuel afhøringssamtale i en teoretisk delopgave. Eksaminationstiden til denne del er ca. 20 minutter pr. elev med en forberedelsestid på ca. 20 minutter. Titlerne på opgaverne oplyses inden prøven.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.